မဂၤလာပါ

ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားစုေပါင္းကစားၾကၿပီး အျပန္အလွန္သင္ယူႏိုင္ေသာေနရာတစ္ခုကို ပံုေဖာ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လူတိုင္းအတြက္ေနရာတစ္ခုေတာ့ ရွိစၿမဲပါ။ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာတစ္ဘက္ျခမ္းမွ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးမ်ဳိးသင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားႏွင့္ သင္ယူလိုပါက ဤေနရာသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးကစားကြင္းျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ လြယ္ကူလြန္းသည့္ သို႔မဟုတ္ ခက္ခဲလြန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေျဖရျခင္းကို ၿငီးေငြ႕လာပါက စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိပါႏွင့္။ ဤဗဟုသုတကစားကြင္း၌ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက သင္၏သင္ယူႏိုင္စြမ္းအဆင့္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ သင္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ေက်နပ္အားရဖြယ္ တိုးတက္မႈရလဒ္ရရွိဖို႔ရန္ တစ္ဦးခ်င္းလည္း စိန္ေခၚႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဆရာမမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားကသင့္ကို အလုပ္တာ၀န္ေပးအပ္မွာျဖစ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း၊ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏စနစ္က သင္၏ရလဒ္ကို သင့္ဆရာထံ ျပသႏိုင္ဖို႔ရန္ စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏လစဥ္ရလဒ္ကိုလည္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဆရာက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သင္၏တုိးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္ပါမည္။

လက္ရွိတြင္၊ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ စကာၤပူအမ်ားျပည္သူေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အဓိကဘာသာေလးခုကို အေျခခံထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ သခ်ာၤ၊ သိပၸံ ၊ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ တရုတ္ (စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာဘာသာ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟုသုတကစားကြင္းတြင္ သင္သည္ အေျဖအားလံုးမွန္ခ်င္မွမွန္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုး အတူတကြအေျဖရွာလို႔ ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သင္သိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ။ သင္သည္ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ အဖြဲ႕လိုက္သင္ယူသူမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေမးျမန္းျခင္းကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ ဤကစားကြင္းသည္ အင္တာနက္ေကာင္းစြာ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ မည္သည့္ စက္ပစၥည္းႏွင့္မဆို အခမဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳသင္ယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ယူျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ျခင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ၾကဖို႔ရန္ ဤကစားကြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္
Dr. Jason Ong
Founder and CEO
Knowledge Playground Pte Ltd.


If you cannot read the above, please see Myanmar version here:

About the founder

Jason grew up in a household of 13 children with his parents barely making ends meet. As a child, though he was eager to learn, he did not have adequate support and wound up falling behind in school.

His peers jeered him for failing the PSLE. This sent him to reclusion where he found sanctuary at a nearby playground. It was here that he was allowed to be himself, learn and discover new things at his own pace without being ridiculed by his peers.

Though he also failed badly in his secondary school years, he knew he had potential regardless of what his peers and teachers in school said back then; he just needed proper guidance – and learning opportunities.

Jason eventually completed his ‘O’ Levels as a private student while working as a mechanic to support himself and eventually went on to work as a junior staff in an MNC. He continued to work and study and attended unending night classes that eventually led him to embark on a Masters in Business Administration.

As Jason would discover, having the support of a study group made learning fun and easier too. After a few painstaking years, Jason graduated with an MBA degree, but this did not put an end to learning for him. Soon after, he went into education business where he travelled extensively within Asia. Seven years later, he gave up his successful business to inspire his two children in education where he embarked on the final leg of his academic journey – a doctorate in Education.

Jason graduated successfully, after 4 ½ years of full-time concentration. His son followed with a Masters in Education from Harvard University; and his daughter with a Masters in Nursing from Sydney University. Today, Jason does everything he can as a lecturer to pass on his knowledge to the younger generation. However, he often sees children who are troubled and in need of guidance just like he once did. From this emerged the idea of The Knowledge Playground.

The Knowledge Playground is a platform upon which students can access quality learning materials which include free assessment papers. With the vision of providing education, guidance and peer support, the Knowledge Playground will remain a freely accessible platform to offer students of every socioeconomic background the support they need to flourish. All that is required is the desire to learn and an open heart to share.

Our Vision

To Learn. To Live. To Love

Latest News

Mr. Lee Kuan Yew, the founding father of Singapore shares his views on Leadership in an interview with Harvard Kennedy School professors David Gergen, Ron Heifetz, Dean Williams, and John Thomas.
Watch Here
Mrs Belinda Charles, Academy Dean of the Academy of Principals (Singapore), shares her views on the changes to the Singapore education system.
Watch Here
Knowledge Playground supports Myanmar Buddhist Orphanage & School.
Watch Here
Knowledge Playground supports Myanmar Christian Orphanage.
Watch Here
Fun with English Thai Style
Watch Here
Presidential Awards to 8 teachers in Singapore.
PRESIDENTIAL AWARD
Art of Education (by Matthew Ong -- President's Award recipient)
PRESIDENTIAL AWARD